به گزارش روابط عمومی فرمانداری میاندواب جلسه هماهنگی ،بررسی ورفع مشکلات گازرسانی به روستاهای شهرستان میاندواب باحضورمعاونت برنامه ریزی وامورعمرانی،بخشداران محترم مرکزی وباروق، مجری طرح گازرسانی درجنوب استان وجمعی ازمسئولین شهرستان برگزارگردید.

جودی معاون برنامه ریزی وامورعمرانی فرمانداربااشاره به برنامه های دولت تدبیروامیددرگازرسانی به روستاها که دراولویت عملیاتهای اجرائی دولت قرارداشته وهزینه کلانی دارد لذا خواستارتعامل،همکاری وهماهنگی دستگاهها شده واعلام داشت شرط اصلی دستیابی به اهداف تعیین شده ،همکاری سازنده است،وی درادامه بابیان اینکه دستگاههای اجرائی باید پاینده بوده وازهرگونه تعلل وتعطیلی درروند اجرائی پروژه های گازرسانی اجتناب نمایند گفت:صدورمجوزهاواستعلامات بایددرکمترین زمان ممکن انجام شوندتاشاهدعملکرد بهتری باشیم.

درادامه این جلسه پس ازبحث وبررسی حاضرین مقررگردیدتانماینده ثابتی ازسوی شرکت گازبرای پیگیری ورفع مشکلاتی همچون استعلامات روستاهای دارای دهیاری وفاقد دهیار،آسفالت معابرروستائی به شرط اتمام عملیات زیرساختی ،ملزم بودن پیمانکاران به رعایت ضوابط حفاری ،مرمت وبازسازی معابر،مشکلات بین شرکت گاز،راه وشهرسازی ومدیریت منابع آب معرفی گرددتادرصورت عدم رفع موانع ذکرشده ظرف مدت یک هفته ،طی گزارشی به فرمانداری اعلام گردد.