به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان میاندوآب:معاون استاندار وفرماندار شهرستان میاندوآب آمار دقیق داوطلبین عضویت در شوراهای شهر وشهرستان میاندوآب را تا پایان روز سوم ثبت نام به شرح ذیل اعلام نمودند:
ناصر امیری فرماندار میاندوآب تعداد کل ثبت نام کنندگان را تاپایان روز سوم 237نفر اعلام نموده وافزود:
در حوزه شهری تعداد ثبت نام 43نفر بوده که از این تعداد 40نفر از شهر میاندوآب ،2نفر از شهر چهاربرج و1نفر از شهر باروق هستند.
در حوزه روستائی تعداد194نفر ثبت نام نموده اند که 138نفر از بخش مرکزی،24نفر از بخش مرحمت آباد و32نفر از بخش باروق بودند که این آمار در حال افزایش بوده و آمار دقیق از طریق سایت فرمانداری در اختیار ملت شهید پرور میاندوآب قرار خواهد گرفت.