به گزارش روابط عمومی فرمانداری میاندوآب:ناصر امیری معاون استاندار وفرماندار شهرستان میاندوآب با حضور در جمع اصحاب رسانه ضمن تقدیر از خبرنگاران ومردم فهیم شهرستان آمار نهائی داوطلبین عضویت در شوراهای شهر وروستائی شهرستان میاندوآب را اعلام نمود.
بر اساس برنامه زمانبندي انتخابات پنجمين دوره شوراهاي اسلامي شهر و روستا با استناد قانوني تبصره 1 ماده 45 قانون از تاريخ 95/12/30الي ساعت 12 شب مورخه 96/1/6ثبت نام از داوطلبين شوراهاي اسلامي شهر و روستا در محل ستاد انتخابات فرمانداري و بخشهاي تابع با حضور گسترده داوطلبين بعمل آمد بر خود وظیفه می دانم صمیمانه از مردم شريف و هميشه در صحنه و در يك كلام صاحبان اصلي انقلاب تشكر و قدر داني نمايم ، افتخار مي كنم از اينكه در خدمتگذاري مردمي هستم كه ، بخاطر رشد وعمران و آباداني شهر و روستا بعنوان ياري دهندگان دولت با آگاهی تمام در اين امر خطير حضور پيدا كردند ،از خداوند منان موفقيت روز افزون همه عزيزان را خواهانم و از همه مردم شريف دعوت مي كنم همسان با ثبت نام كنندگان گرامي با حضور گسترده خود در پاي صندوقهاي راي در 29 ارديبهشت ماه سال جاري با انتخاب آگاهانه خود به دنيا ثابت كنيم كه از آن اين نظام و مملكت هستيم و خواهيم بود . ويقينا حضور گسترده در انتخابات پيش روي دوازدهمين دوره رياست جمهوري و پنجمين دوره شوراهاي اسلامي شهر و روستا پاسخي خواهد بود به دسيسه و نقشه هاي دشمنان نظام وانقلاب.

.در بخش شهري :از اولين ساعت روز ثبت نام يعني 95/12/30 تا ساعت 24 روز 96/1/6تعداد 131 نفر در شهر مياندوآب وتعداد 12 نفر در شهر باروق و تعداد 16 نفر د شهر چهار برج ثبت نام نمودنددر بخش روستائي :تعداد داوطلبين ثبت نام كننده در بخش مركزي 591 نفر،تعداد 105 نفر در بخش مرحمت آباد و تعداد231 نفر در بخش باروق ثبت نام نمودندو در مجموع از سه شهر مياندوآب ، باروق و چهاربرج تعداد 159 نفرو در روستاهاي سه بخش تعداد 927 نفر مجموع كل ثبت نام كنندگان شهري و روستايي تعداد 1086 نفر كه از اين تعداد 31 نفر داوطلب زن از شهر و روستا كه در طول 4 دور ه انتخابات شوراهاي گزشته بي سابقه است كه خانمها از روستاها براي داوطلبي ثبت نام نموده اند از اين تعداد 15 نفر داوطلب از روستاها و تعداد 16 نفر از شهرها و همچنيني تعداد 4 نفر از علماي بزرگوار نيز براي داوطلبي از شهر مياندوآب ثبت نام نموده اندتركيب سني داوطلبين شهري بين 30 تا 40 سال استدر بين ثبت نام كنندگان تعداد 96 نفر با مدرك ليسانس البته نصف بيشتر از اين تعداد دانشجوي كارشناسي ارشد بودند تعداد 40 نفر فوق ليسانس ، تعداد 3 نفر داراي مدرك دكتري . تعداد 4 نفر حوزوي ، 5 نفر فوق ديپلم و 11 نفر ديپلم ثبت نام كنندگان فوق ديپلم و ديپلم در ادوار گذ شته در شوراي شهر چهربرج و باروق شورا بودند كه توانستند برابر قانون ثبت نام كنند .از مجموع ثبت نام كنندگان شهري تعداد 35 نفر سابقه عضويت در شوراهاي ادوار گذشته سابقه داشتند .ثبت نام از داوطلبين در دوره پنجم شوراهاي اسلامي شهر و روستا بخصوص در روستاها چمشگير و قابل توجه بود در دوره چهارم در بخش مركزي تعداد 56 روستا داراي شورا كه در دوره پنجم انشاءالله تعداد 90 روستا داري شورا خواهند بود .همچنين در بخش باروق تعداد 29 روستا داراي شورا بود كه در اين دوره 40 روستا و در بخش مرحمت آباد از 14 روستا 12 روستا شورا داشت كه در اين دوره 14 روستا تكميل و داتراي شورا خواهند بود .از تعداد ثبت نام كنندگان شهري تعداد 3 نفر، 2 نفر مرد و 1 نفر زن كتبا انصراف خود را اعلام نمودند كه اين موضوع بيانگر احساس مسئوليت مردم فهيم شهرستان است كه مي خواهند امورات خود را بدست خود و در عمران و آبادي روستاهاي خود سهيم باشند .