یکشنبه های پشتیبانی و رفع موانع تولید

درجلسه کارگروه اشتغال، تسهیل و رفع موانع تولید شهرستان میاندوآب پرونده های یک واحد پزشکی، یک واحد خدمات ورزشی و 3 واحد تولیدی صنعتی مورد بررسی قرار گرفت

درجلسه کارگروه اشتغال، تسهیل و رفع موانع تولید شهرستان میاندوآب پرونده های یک واحد پزشکی، یک  واحد خدمات ورزشی و  3 واحد تولیدی صنعتی مورد بررسی قرار گرفت
جلسه کارگروه اشتغال، تسهیل و رفع موانع تولید شهرستان میاندوآب به ریاست محمد رضا رضایی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار با اولویت بررسی مشکلات تولیدکنندگان در اخذ مجوز، تامین زمین فعالیت، استعلام های قانونی و تسهیل در دریافت و بازپرداخت تسهیلات برگزار شد در این جلسه 5 مورد از مشکلات واحدهای تولیدی و خدماتی شامل: یک واحد پزشکی، یک واحد خدمات ورزشی و 3 واحد تولیدی صنعتی مورد بررسی قرار گرفت و مقرر گردید گزارش کار و نتیجه بررسی ها در مدت یکهفته باید با ذکر دلیل در کارگروه ارائه شود.