انتشار آگهی اسامی نامزدهای انتخابات شور اهای اسلامی شهر چهاربرج

آگهی اسامی نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی شهر چهاربرج بهمراه کد انتخاباتی منتشر شد

آگهی اسامی نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی شهر چهاربرج بهمراه کد انتخاباتی منتشر شد

آگهی اسامی نامزدهای انتخابات شور اهای اسلامی شهر چهاربرج

در اجرای ماده 54قانون انتخابات و ماده 56 آیین نامه اجرایی به آگاهی اهالی محترم حوزه انتخابیه بخش مرحمت آباد میرساند اسامی نامزدهای انتخابات شورای اسلامی شهر چهاربرج به شرح زیر می باشد:

۱-منوچهر ابراهیمی آذر فرزند صمد-کد نامزد ۱۵
۲-پیمان آشنا فرزند علی-کد نامزد ۱۶
۳-محمد بابائی چهاربرج فرزند بهرام-کد نامزد ۱۷
۴-احمد جوادی چهاربرج فرزند محمد-کد نامزد ۱۸
۵-سیف اله حامد فرزند عزیزاله-کد نامزد ۱۹
۶-ناصر حسن زاده چهاربرج فرزند یحیی-کد نامزد ۲۱
۷-حسن رستم زاده فرزند شمس اله- کد نامزد ۲۴
۸-شهریار صدیقی چهاربرج فرزند محمدعلی-کد نامزد ۲۵
۹-ناصر طمطرانی فرزند محمود-کد نامزد ۲۶
۱۰-علی عشقی چهاربرج فرزند محمدعلی-کد نامزد ۲۷
۱۱-ولی اله عیوقی چهاربرج فرزند یداله-کد نامزد ۲۸
۱۲-بهارعلی محمدی فرزند قادر-کد نامزد ۲۹


کمیته اطلاع رسانی ستاد انتخابات شهرستان میاندوآب