فراخوان گردشگری

فراخوان شرکت آب منطقه ای استان آذربایجان‌غربی برای جذب سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در صنعت گردشگری

فراخوان شرکت آب منطقه ای استان آذربایجان‌غربی برای جذب سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در صنعت گردشگری

فراخوان گردشگری

مهلت ارسال فرمها تا مورخ 1399/02/31

شرکت آب منطقه ای استان آذربایجان‌غربی براساس تفاهم‌نامه وزارت نیرو با وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور در نظر دارد نسبت به شناسایی سرمایه‌گذاران بخش خصوصی جهت توسعه صنعت گردشگری در محدوده:

سدهای حسنلو (نقده)

 شهید قنبری، بارون و دانالو (ماکو)

 شهرچای (ارومیه)

 دریک و زولا (سلماس)

 مهاباد و آب بند یوسفکندی (مهاباد)

 آق‌چای (چایپاره)

ساروق و احمدآباد (تکاب)

بند انحرافی نوروزلو (میاندوآب) اقدام نماید.

 طرح های قابل اجرا پیرامون سدهای اشاره شده شامل فرصت‌های متعدد ایجاد زیرساخت‌های گردشگری در یک جغرافیای محدود و دربرگیرنده فعالیتهای مندرج در مستندات شیوه‌نامۀ اجرایی فعالیتهای گردشگری و تفریحی در منابع و تأسیسات آبی و پیرامون آنها می‌باشد.

کلیۀ علاقمندان می توانند حداکثر ظرف دو هفته از تاریخ انتشار نوبت دوّم این آگهی به درگاه سامانه شرکت آب منطقه‌ای استان آذربایجان‌غربی به آدرس  www.agrw.ir   مراجعه نموده و اطلاعات تکمیلی مربوط به طرح‌های اشاره شده را دریافت و طرحهای پیشنهادی خود را در قالب فرم پیشنهادی طرح گردشگری حداکثر تا مورخ 1399/02/31 به دبیرخانۀ حراست این شرکت واقع در ارومیه، بلوار شهید باهنر، شرکت آب منطقه‌های آذربایجان‌غربی تحویل و رسید دریافت نمایند. علاقه‌مندان جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص طرحهای فوق، می‌توانند با شمارۀ تلفن     31987309-044 تماس حاصل نمایند.

شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی