کمیته حفاری شهرستان میاندوآب تشکیل جلسه داد

کمیته حفاری شهرستان میاندوآب به ریاست سرپرست معاونت استانداری و فرمانداری ویژه میاندوآب و با حضور روسای ادارات خدمات رسان تشکیل جلسه داد

کمیته حفاری شهرستان میاندوآب به ریاست سرپرست معاونت استانداری و فرمانداری ویژه میاندوآب و با حضور روسای ادارات خدمات رسان تشکیل جلسه داد

جلسه کمیته حفاری شهرستان میاندوآب به ریاست سرپرست معاونت استانداری و فرمانداری ویژه میاندوآب و با حضور روسای ادارات خدمات رسان تشکیل شد

🔴محمدرضا رضایی، سرپرست معاونت استانداری و فرمانداری ویژه میاندوآب:

🔹به غیر از مواقع ضروری هیچ حفاری در سطح شهر بدون هماهنگی انجام نگیرد، هماهنگی بین دستگاهی موجب تسریع در عملیات اجرایی، جلوگیری ازدوباره کاری ،صرفه جویی درهزینه ها وحفظ وحراست از سرمایه ملی ورفاه حال شهروندان خواهد شد.

🔹مصوبات کمیته حفاری لازم الاجراست، در مصوبه های اعلامی، ضمانت اجرایی با توجه به منابع مالی و امکانات موجود در نظر گرفته شده و نحوه اجرا نیز کنترل شود، باید مشخص گردد مصوبات توسط چه ارگانی، در چه بازه زمانی اجرا خواهد شد و درصورت عدم اجرا نیز اگر قصوری در اجرای مصوبه رخ داده است فرد یا سازمان خاطی مورد بازخواست قرار گیرد.