انتشارآگهی اسامی نامزدهای انتخابات شور اهای اسلامی شهر بکتاش

آگهی اسامی نامزدهای انتخابات شور اهای اسلامی شهر بکتاش بهمراه کدانتخاباتی منتشر شد

آگهی اسامی نامزدهای انتخابات شور اهای اسلامی شهر بکتاش بهمراه کدانتخاباتی منتشر شد

آگهی اسامی نامزدهای انتخابات شور اهای اسلامی شهر بکتاش

در اجرای ماده 54قانون انتخابات و ماده 56 آیین نامه اجرایی به آگاهی اهالی محترم حوزه انتخابیه بخش بکتاش میرساند اسامی نامزدهای انتخابات شورای اسلامی شهر بکتاش به شرح زیر می باشد:
۱-فرداله بختیاری بکتاش فرزند بیت اله-کد نامزد۱۵
۲-محمد بنائی بکتاش فرزند عظیم-کد نامزد ۱۶
۳-خانم سارای رسولی بکتاش فرزند ودود-کد نامزد ۱۷
۴-عبداله سخی ثانی فرزند بایرام-کد نامزد۱۸
۵-الهقلی صالح وش بکتاش فرزند علی-کد نامزد ۱۹
۶-منصور عبیدی بکتاش فرزند نقشعلی-کد نامزد ۲۱
۷-منصور عمو وندی فرزند بابا علی-کد نامزد ۲۴
۸-ارشد فتوحی بکتاش فرزند جعفر-کد نامزد ۲۵
۹-نادر قاسم زاده بکتاش فرزند الهوردی-کد نامزد ۲۶
۱۰-سلیمان قاسمی وند فرزند عبدالله-کد نامزد ۲۷
۱۱-جعفر محتشم فرزند رضا-کد نامزد ۲۸
۱۲-صفر محمدی وش فرزند حسینقلی-کد نامزد ۲۹
۱۳-سجاد نورپناه فرزند تراب-کد نامزد ۴۲

کمیته اطلاع رسانی ستاد انتخابات شهرستان میاندوآب