ارتباط با ما

شماره تلفنهای تماس با فرمانداری

دفتر فرماندار:45225584-044

روابط عمومی:45249856-044

حراست:45224055-044

اداره سیاسی:45241725-044

امور مالی و اداری:45241726-044