فرماندار

 

 

محمدرضا رضایی دولت آباد

 

دکترای فلسفه

سوابق:

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار میاندوآب