ارائه خدمات

1- ارائه درخواست به دبیرخانه فرمانداری

2-مراجعه به فرماندار یا معاونین

3- برگشت درخواست پاراف شده به دبیرخانه

4-مراجعه به کارشناس مربوطه

5- بررسی موضوع

6-اقدام لازم