منشور اخلاقی

منشور اخلاقی

·  معتقد به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، ولایت فقیه و پاسداری از خون شهدا و ارزشهای نظام مقدس اسلامی.

·  حضور به موقع در محل کار و رعایت وقت شناسی در برخورد با همکاران و ارباب رجوع.

·  خوشرویی و متانت رفتار نسبت به همکاران و مراجعان.

·  راهنمایی به موقع و ارائه اطلاعات لازم به مراجعان و جلوگیری از سرگردانی آنها.

·  فراهم نمودن فضای مراودت به گونه ای که مراجعان به مسئولان و کارکنان اطمینان کنند.

·  ارائه خدمات به ارباب رجوع با رعایت عدالت و انصاف و بدون تبعیض (قومی، جنسی، خویشاوندی، مذهبی و ...).

·  توجه به صحبت ها و خواسته های مراجعان و حداکثرتلاش در پاسخگویی و ارائه خدمت به آنها.

·  ارائه اطلاعات لازم به همکاران به منظور انجام خدمات بهینه و تسریع در اجرای امور به نحو مطلوب.

·  انجام وظایف به صورت موثر و کارآمد همراه با سرعت و منطبق با قوانین و مقررات سازمانی.

·  خودداری از مظاهر فساد اداری نظیر توصیه، سفارش و اخذ هرگونه هدیه غیرمتعارف و وجه نقد.

·  اطلاع دادن هرگونه سوءاستفاده از شغل و دریافت هدیه.

·  زمان گذاری فعالیت ها و انجام آن براساس زمان پیش بینی شده.

·  پرهیز از شایعه سازی، تهمت، غیبت، خبرچینی و هر اقدامی که صمیمیت و اعتماد کارکنان را تضعیف نماید.

·  رازداری و خودداری از افشای اسناد محرمانه.

·  استفاده از پوشش مناسب با عرف و فرهنگ جامعه.

·  پرهیز از استعمال دخانیات به ویژه در محیط کار.

·  استقرار تجهیزات و اشیاء به صورت دقیق و منظم به نحوی که در زمان مورد نظر به راحتی در دسترس باشد.

·  استفاده مطلوب از وسایل ایمنی حسب مورد.

·  جلوگیری از اسراف و مصرف بیهوده امکانات و اموال سازمان.

·  برقراری توازن و اعتدال بین زندگی شغلی و خانوادگی.

·  استفاده صحیح از اختیارات و قدرت سازمانی.

·  درک صحیح اهداف سازمان و تلاش به منظور همسویی اهداف فردی با آن.

·  احساس مسئولیت نسبت به حرفه و سازمان متبوع خود.

·  رعایت قوانین و مقررات سازمانی به طور دقیق.

·  خودداری از تسلیم مدارک و اسناد به اشخاصی که حق دریافت آنها را ندارند