معاون عمرانی

ناصر سلمان زاده

معاون هماهنگی امور عمرانی فرماندار میاندوآب

شماره تماس:45223345-044    داخلی 131